pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: rozhovory

     QR kód této stránky ->

V poradní radě pro mládež Rady Evropy zastupuje ČRDM Jan Husák

Autor: Michala K. Rocmanová - a Jan Husák | zařazeno: 22. 4. 2015 | přečteno 12588

Jan Husák z představenstva ČRDM a členské organizace AFS byl zvolen Evropským fórem mládeže do poradní rady pro mládež Rady Evropy – Advisory Council on Youth by Council of Europe),

Jan Husák, koordinátor Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží, ČRDM

a to na mandát v letech 2016 - 2017.
Poradní rada pro mládež se skládá z 30 mladých zástupců nestátních neziskových organizací a sítí mládeže (20 zvolených z členských organizací Evropského fóra mládeže a 10 nominovaných sekretariátem Rady Evropy mimo členskou základnu Evropského fóra mládeže). Poradní rada pro mládež poskytuje názory a vstupy mladých lidí a sektoru mládeže. Zároveň zajišťuje, aby mladí lidé a jejich názory byly plně začleňovány do dalších aktivit Rady Evropy.
Poradní rada spolupracuje se zástupci ministerstev členských zemí Rady Evropy a při hlasování o politikách mládeže Rady Evropy má stejné postavení, jako ministerští zástupci států. Jedná se o tzv. systém spoluřízení (co-management). Rada Evropy se v oblasti mládeže zaměřuje především na podporu vzdělávání, lidských práv, demokracie a mobility v Evropě.

Honzo, prosím, můžeš nám trochu svoji novou činnost přiblížit?

1) V čem bude spočívat Tvoje práce v poradní radě pro mládež Rady Evropy (Advisory Council on Youth CoE)

Hlavním úkolem poradní rady je poskytovat názory mladých lidí a praktické zkušenosti z oblasti práce s mládeží a sektoru mládeže obecně. To je pro Radu Evropy velmi důležité, neboť sama poskytuje mladým lidem a neziskovým organizacím řadu možností, jak se mohou aktivně zapojit a podpořit tak zdravý rozvoj společnosti v Evropě. Zároveň Rada Evropy podporuje přístup „mysli globálně a jednej lokálně“ – nechce totiž budovat umělý svět na mezinárodní úrovni, naopak usiluje o uvědomělý rozvoj místních komunit a života. Zároveň je Rada Evropy mezivládní organizací, kde se jednotlivé členské státy snaží koordinovat a rozvíjet své aktivity tak, aby co nejlépe podporovaly mladé lidi v jejich rozvoji, a to v demokratickém duchu, při respektu k lidským právům, aby tak podpořily zdravě fungující společnost v Evropě.

Prakticky to zdaleka nebude taková zábava, jak se může zdát – jde především o to komunikovat se sektorem mládeže, zpracovávat podklady, názory, analyzovat a pečlivě prostudovat a připomínkovat řadu podkladů a dokumentů Rady Evropy a snažit se je upravit tak, aby se obsažené myšlenky dostávaly do reálného světa a nezůstaly jen na papíru. S tím souvisí i spolupráce s ministerskými úředníky a případně s politiky. Rada Evropy má i několik finančních nástrojů, takže částí mé práce bude i kontrola finančních toků do oblasti mládeže, kontrola rozpočtů, přidělených grantových prostředků apod.

Poradní rada pro mládež několikrát ročně zasedá společně s Evropským řídícím výborem pro mládež (CDEJ), kde jednají oficiální státní zástupci členských států Rady Evropy a Evropské kulturní konvence. Tato jednání jsou rámována tzv. společnou radou pro mládež, kde stejnou váhou hlasů rozhodují zástupci států a mladých lidí o prioritách, cílech a rozpočtu Rady Evropy pro oblast mládeže. Projednávají se např. rozpočty, aktivity a hospodaření Evropských center pro mládež ve Štrasburku a Budapešti či Evropské nadace pro mládež (European Youth Foundation).

České ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je již dlouholetým aktivním členem v Radě Evropy v oblasti mládeže, moc se tak těším i na spolupráci se zástupci České republiky, se kterými již spolupracujeme i v dalších oblastech, např. na podpoře strukturovaného dialogu s mládeží.

2) Co má vlastně všechno Rada Evropy v oblasti mládeže na starost?

Poradní rada může iniciovat i projednání některých nových témat a dávat svá doporučení prakticky k čemukoliv, co se mladých lidí dotýká. Hlavní zaměření celé Rady Evropy je však na podporu demokracie, lidských práv a tzv. vlády práva, nebo také podporu právního státu. Pod tím se skrývá spousta dalšího, především oblast vzdělávání mladých lidí, podpora aktivního zapojování mladých lidí do společnosti (participace), dobrovolnictví, …

V současné době pracuje poradní rada pro mládež na dvou velkých tématech, která jsou aktuální i pro Českou republiku – tzv. mainstreamingu mládeže, což znamená, že zájmy a postavení mladých lidí by měly být zohledňovány ve všech politikách, které na mladé lidi jakkoliv působí. Např. když se připravuje nový zákon nebo politická strategie, aby se také dbalo na potřeby a zájmy mladý lidí, od zákonů o životním prostředí počínaje, přes vzdělávání, po zdraví či sociální problematiku. V ideálním případě, aby měli mladí lidé i možnost vyjádřit se k přípravě těchto dokumentů, jejich realizaci a hodnocení jejich účinnosti.

Pro takový přístup je ale nutné, aby probíhala řádná koordinace politiky mládeže na celostátní úrovni. Můj osobní názor je, že Česká republika jako stát bohužel politiku mládeže spíše upozaďuje a proto jinak velmi schopný – avšak kapacitně omezený – odbor pro mládež na MŠMT má omezené možnosti pro svoji práci v této oblasti. Snad se do budoucna podaří jejich kapacity i v této oblasti posílit.

Druhým velkým balíkem témat pro poradní radu je nyní tzv. přístup postavený na právech v oblasti politik pro mládež. Zabývá se např. podporou vzdělávání, lidským právům, občanskému vzdělávání, uznávání neformálního vzdělávání, ochraně životního prostředí, antidiskriminačním politikám či emancipaci mládeže ve společnosti.

V posledních letech je také možné stále více zaznamenat po celé Evropě, včetně ČR, kampaň „No Hate Speech Movement“ – tedy aktivity na podporu boje proti nenávisti ve společnosti, a to nejen proti nenávistným projevům v živém, ale i on-line prostředí. Když si přečtete prakticky jakoukoliv diskuzi pod články na internetu – zjistíte, jak je důležité zaměřovat se i na takovéto projevy nenávisti či kyberšikany. Nástrojů je málo, ale prevence a oblast vzdělávání v tomto hrají velmi důležitou roli.

Rada Evropy v oblasti mládeže také pořádá každoročně také tzv. Světová fóra demokracie. Možná si vzpomenete, že v listopadu 2014 byl na tomto fóru prezentován také projekt České rady dětí a mládeže „Kecejme do toho“ jako jeden z celosvětově dobrých příkladů praxe, jak mladé lidi zapojovat do veřejného politického dění. V roce 2015 se toto fórum zaměří na téma hranic svobody a bezpečnosti, což je podle mě velmi důležitá otázka dnešní doby.

Aktivit je více, v minulosti se ČRDM zapojovala především do oblíbené kampaně „Všichni jsme jiní – každý rovnoprávný“ či vysílala mladé lidí z členských organizací na jazykové a multikulturní kurzy Rady Evropy pro pracovníky s mládeží. Poradní rada pracuje nyní také na podpoře občanství a participace, mezinárodní spolupráce mládeže a rovných příležitostí pro mládež. Spolupracuje nejen s členskými státy Rady Evropy, ale i s Evropskou unii (Rada Evropy a Evropská unie společně realizují program tzv. Partnerství v oblasti mládeže).

3) A o čem jednalo na svém zasedání tentokrát Evropské fórum mládeže, kromě voleb do poradní rady?

Kromě řady organizačních a statutárních záležitostí byly náplní dvě nové rezoluce Evropského fóra mládeže, na kterých pracovaly v minulých měsících pracovní skupiny mladých lidí z členských organizací fóra. První z rezolucí se věnovala doporučením pro podporu inkluzivní a otevřené společnosti a roli mladých lidí a organizací dětí a mládeže v ní. Druhá rezoluce se zaměřovala na podporu kvalitní práce pro mladé. K oběma se sešlo přes 200 připomínek z členské základny, jen ČRDM podala skrze svoji zástupkyni Zuzku Vaněčkovou z Junáka a z představenstva ČRDM 5 návrhů na změny a na dalších desítkách se Zuzka podílela společně s dalšími radami mládeže z Evropy, se kterými úzce spolupracujeme v rámci kooperační platformy BBC+.

První rezoluce o inkluzivní společnosti se zaměřuje na doporučení, jak předcházet preventivně nenávistným projevům a vyčleňování mladých lidí z různých prostředí ze společnosti a předcházet tak i nárůstu násilných aktivit mladých.

Druhá rezoluce se snaží upozornit zejména Evropskou unii a její členské státy na způsoby, jak co nejefektivněji zacházet s prostředky, které na podporu zaměstnávání mladých uvolňuje Evropská unie. (tzv. Balíček pro zaměstnanost mládeže EU). Členské státy EU se v minulosti shodly mimo jiné na podpoře tzv. záruky pro mládež, kterou v ČR zavádí i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nicméně o možnostech, dopadu a znalosti tohoto mechanismu mezi mladými lidmi v České republice bohužel hodně pochybujeme, respektive víme, že je slabý v porovnání s potenciálem, který nabízí a který v některých dalších členských státech EU již prokázal. A je to škoda, neboť zavedení těchto „záruk pro mladé“ vzešlo a bylo podpořeno i samotnými mladými v rámci tzv. strukturovaného dialogu EU s mládeží. MPSV by mělo více spolupracovat s organizacemi dětí a mládeže na jeho propagaci, podobně jako je tomu i v jiných evropských státech. I to je např. jedno z doporučení zmíněné rezoluce, která se projednávala.Jan Husák
V ČRDM je aktivní od roku 2008 kdy se zapojil do dobrovolnického týmu připravující české předsednictví v Evropské unii. Od roku 2009 zastupuje v Představenstvu České rady dětí a mládeže členskou organizaci AFS Mezikulturní programy. Stál u zrodu projektu Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže a věnoval se také zahraniční a evropské agendě. Od roku 2014 vede za ČRDM Národní pracovní skupinu pro strukturovaný dialog s mládeží (www.strukturovanydialog.cz). Snaží se podporovat participaci mládeže a zajímá se o politiku mládeže obecně. Je doktorským studentem na katedře politologie VŠE, kde se věnuje výzkumu zapojování občanské společnosti do tvorby politik a také výzkumu zprostředkování zájmů společnosti do politického systému. Podílel se také na výzkumu „Mladí lidé a veřejné politiky v České republice“ (ke stažení: http://www.osf.cz/publikace/mladi-lide-a-verejne-politiky-v-ceske-republice) realizovaném ve spolupráci s OSF a Youthpolicy.org. V letech 2012 – 2014 pracoval v Koordinačním centru česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni pro projekt „Krůček po krůčku do sousední země“, který se věnoval podpoře předškolní česko-německé spolupráce.Související články:
Evropský týden udržitelného rozvoje 2017 - zapojte se do příprav - 11.01.2017
Staň se Teamerem v česko-německém projektu Přátelství bez hranic - 05.01.2017
Mezinárodní ADVENTNÍ KALENDÁŘ na 28 dnů připravila DTA - 28.12.2016
Mezinárodní projekty o životním prostředí a toleranci s Hodinou H - 22.12.2016
Desátý ročník soutěže o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany - 20.12.2016
Kdo jsou nejlepší mluvčí angličtiny na světě? Česká republika se umístila na 16. místě - 28.11.2016
Medaile pro žáky SURYA Sun School v Kargyaku v Malém Tibetu - 23.11.2016
V TYMY zněla píseň „Děti z Pirea“ v rámci Řeckého týdne - 19.11.2016
ČRDM má svoji zástupkyni – Zuzanu Vaněčkovou – v Představenstvu Evropského fóra mládeže - 18.11.2016
Česko-slovenské školení „Inkubátor nápadů“ 9.-13. 11. 2016 - 29.10.2016
Odstartoval pilotní ročník programu mladých delegátů do OSN - 06.10.2016
9. česko-německé setkání mládeže přineslo workshopy, diskuze, zábavu – a přátelství - 26.09.2016
V Poličce začalo třídenní česko-německé setkání mládeže - 23.09.2016
22. Mezinárodní dudácký festival už klepe na dveře. - 25.08.2016
Echt česko-německý víkend – s mladými Němci i bez němčiny‎ - 23.08.2016
Za češtinou a němčinou do Srbska - 22.08.2016
Školení V4 No Hate Speech Movement – mladí proti projevům nenávisti - 16.08.2016
Příručka Více než kultura - More Than Culture - 08.08.2016
Světové dny mládeže 2016, Krakov - 01.08.2016
Kdo jede mit der ajsnbáhn?! - 15.07.2016
Česko-německá Polička po 20 letech. Buďte u toho! - 27.06.2016
Co se dalo zažít na #EYE2016 - 06.06.2016
EYE 2016 - Evropské setkání mládeže ve Štrasburku - 20.05.2016
První české vydání katalogu fairtradových výrobků - 16.05.2016
Češi a Slováci vloni nakoupili 218 tun kávy s certifikací Fairtrade - 14.05.2016
Světový den pro fair trade - 13.05.2016
AIESEC Česká republika slaví 50 let - 09.05.2016
Kulatý stůl Evropské dobrovolné služby - 03.04.2016
Vlajka pro Tibet a proč ji vyvěšovat - 28.03.2016
Studentský projekt „Do Německa na zkušenou!“ - 14.03.2016
3-2-1 ... Film jede! Kamera ab! aneb česko-německý videoseminář - 03.01.2016
BLOG: Bruselská mise Pavla Trantiny - 08.12.2015
Česko-německé fórum mládeže odstartuje své deváté funkční období - 06.10.2015
IX. mezinárodní finále projektu Jugend debattiert international bude v Rize - 21.09.2015
Projekt Zero2Hero = informační gramotnost zábavně - 04.09.2015
Hodina H představuje projekt „Junior hop“ - 17.08.2015
Festival indické kultury - 28.07.2015
SIRIRI proti nenávisti - 27.07.2015
Darja a Dima, studenti z Doněcka - 16.07.2015
Mladí z V4 jednali o nenásilné komunikaci, bezpečnosti na síti, šikaně a lidských právech - 15.07.2015
Česko-německý komiks vypráví dva skutečné motivační příběhy mladých lidí - 06.07.2015
Pozvánka na česko-německý seminář pro zástupce obcí a mimoškolně aktivní subjekty - 02.07.2015
Zemřel sir Nicholas Winton. Lidé vzpomínají na odvážného zachránce dětí - 02.07.2015
Pokřivená uprchlická realita? - 26.06.2015
Odejmuté dětství: Dětské oběti arménské genocidy - 02.06.2015
Odměna pro vítěze Ceny Karla Velikého pro mladé - 29.05.2015
Slovensko: Děti mají na sjezdovkách povinně nosit helmu, navrhuje vláda - 29.05.2015
Česko-německé fórum mládeže hledá posily - 28.05.2015
Mezinárodní projekt Roads to recognition - cesty k uznávání výsledků neformálního vzdělávání - 23.05.2015
Skautky a skauti se v Praze připravují na jamboree do Japonska - 08.05.2015
Požehnání od Dalai Lamy pro Sluneční školu v Kargyaku - 27.04.2015
Globální rozvojové vzdělávání do oddílů a kroužků - 21.04.2015
Interkulturní školení pro budoucí vedoucí mládeže - 18.04.2015
Zažít a naučit se – Česko-německý jazykový kurz - 15.04.2015
Česko-německé fórum mládeže hledá koordinátorku / koordinátora - 27.03.2015
Vítězem národního kola soutěže Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany 2015 je projekt Evropské fórum v Poděbradech - 22.03.2015
Když padají manga - Dobrovolníkem uprostřed válečného konfliktu - 15.03.2015
Dánští skauti si koupili vlastní ostrov s pevností z 19. století - 14.03.2015


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+